July 6, 2016

Thank You To Our Supporters & Church

unnamed

I, Filip Filipi founded 28. Jun 5 years ago because there was no other Serbian humanitarian organization around in the diaspora which I could have joined. Everyone told me I was crazy because our people are impossible to unite. Everyone was wrong.

Here is what we have done over the past 5 years:

We managed to acquire 170 tons of humanitarian, medical and disaster relief aid worth over $4.4 mil and deliver it to Serbs all over the the Western Balkans

We coordinated youth fundraisers and awareness events in over 120 cities, across 30 countries which raised over $250,000 then used to transport our aid

We led the #NoKosovoUnesco digital campaign advocating NO vote on Kosovo UNESCO membership; amassing 140,000 petition signatures and 100,000 viral video views

We engineered marketing campaigns which attracted over 500,000 followers to our Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and mailing list giving us the largest database of Serbs in the world

We directed the airlift of 30,000 lbs of urgent humanitarian relief directly into Belgrade from Toronto during the 2014 Southeast Europe floods

And finally last month WE presented at the pinnacle event of humanitarian work; the UN’s first ever World Humanitarian Summit in Istanbul, alongside 2000 of the world’s top humanitarians, in a list which included UN Secretary General Ban Ki-moon, Angela Merkel, the presidents, ministers and ambassadors of over 150 countries and the leaders of every large humanitarian organization in the world.

We DID this together. Our VP Milo Dubak from Chicago and his entire family worked 14 hour days to load containers during the floods in 2014. Our UK coordinator Relja Ilic was helping send relief aid for flood victims the morning after his mother died. Our global ambassador Marko Racic organized a dozen humanitarian events in the Toronto area as his mother was battling terminal cancer. Sasa and Aleksandra Guculj took 2 months off work to see that all material aid from North America was properly delivered to people in need on the ground. Aleksandra was recovering from a car accident which she didn’t tell me about until all the aid was loaded onto containers. Our European coordinator Petar Grabez and Marko Petrovic stayed up 72 hours after the floods hit to head our communications center and coordinate our efforts in Europe before waking up and proceeding to go load containers themselves. Our coordinator for Germany Aleks Naum, paid for 2 containers for Republika Srpska out of his own pocket after we had exhausted all funds because we had just paid for an airplane from Toronto and sent 8 containers via ship before any other organization sent even one. Our members Tamara Hadzi-Pavlovic and Stana Dubajic spent their entire winter and spring holidays doing humanitarian deliveries instead of seeing their families and enjoying their vacation time. Marko Sejat invested 100s of hours designing all the artistic material we used to create our base and personally mailed out 1000 posters all over the world for the ‘Boj za Kosovo’ campaign before the organization had a single donation. Ceca Radmanovic, Diana Todic, Neven Vujinovic, Ana Zivkovic, Aleksandra Orbovic, Branka and Mile Celap, Marko Karac, Andrej Babic, Jovana Magazin and Daniel Jankovic worked tirelessly organizing events in Canada, as did Amanda Andjelov, Dusanka Barisic, Jovana Zelenbaba, Nenad Arcaba, Milica Miocinovic, Stefan Popovic, Nikolina Dzinkic and Marko Lipar in Australia. As did Marina Kuzmanovic, Filip Dzafic, Stefan Sofronijevic, Katarina Duvnjak, Marija Karlicic, Dijana Loncar, Djordje Savanovic, Danilo Lesnjak in Europe and as did Dusko Kuzmanovic, Aleksandar Rakic, Igor Maric, Nina and Dusan Matic, and Andrija Stanojcic in America. Those who supported us over the years; Boris Malagurski, Dule Vicovac, Milinko Filipovic, Ivana Andjelkovic, Zvezdana Scott, Lana Matijevic, Jelena Vujovic, Kristina Pavlovic, LP Corbett and Ubavka. Our former members who I worked to death, their contribution will always be remembered; Suzana Bicanin, Kosovka Spreco, Tara Garic, Juliana Pandurevic, Jovan Subotic and especially Nikola Peric. And finally our coordinator for France who passed away in May, Sofija Buckvicki, rest in Peace.

However we could have not done this without the entire Serbian diaspora and the eternal guardian of the Serbian people; the Serbian Orthodox Church. I expressed this to his Holiness Patriarch Irinej in person yesterday. Thank you everyone – and we look forward to making you proud over the next 5 years!

Filip Filipi Jankovic,
28. Jun President

 


 

Пре пет година основао сам 28. Јун зато што није постојала ниједна друга хуманитарна организација у дијаспори којој сам могао да се прикључим. Сви су ми говорили да сам луд мислећи да наш народ није способан да се уједини.

Нису били у праву.

Ево шта смо урадили у протеклих пет година:

Успели смо да прикупимо 170 тона хуманитарне, медицинске и стручне помоћи у вредности од преко 4.4 милиона долара и доставимо их Србима широм Западног Балкана.

Водили смо #NoKosovoUnesco дигиталну кампању против чланства Косова у UNESCO, скупивши 140.000 петицијских потписа и 100.000 видео прегледа.

Осмислили смо маркетиншке кампање које су привукле преко 500.000 пратилаца на друштвеним мрежама Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и списак адреса који нам је дао највећу базу података Срба на свету.

Послали смо авион са хитном хуманитарном помоћи тешку око 13.600 килограма директно за Београд из Торонта током источноевропских поплава 2014. године.

Коначно, прошлог месеца представили смо се самом врху хуманитарног рада – на првом Светском хуманитарном самиту Уједињених нација у Истанбулу, раме уз раме са 2000 најбољих светских хуманитараца, на списку који укључује Генералног секретара Уједињених нација Бан Ки Муна, Ангелу Меркел, председнике, министре и амбасадоре преко 150 земаља и лидере свих великих хуманитарних организација.

Урадили смо ово заједно. Наш потпредседник Мило Дубак из Чикага и његова цела породица радила је 14 часова дневно како би напунила контејнере током поплава 2014. године. Наш координатор за Велику Британију Реља Илић је помагао у слању помоћи за жртве поплава јутро пошто му је мајка преминула. Наш амбасадор Марко Рачић организовао је неколико хуманитарних догађаја у области Торонта док му се мајка борила са канцером у последњем стадијуму. Саша и Александра Гуцуљ су два месеца одсуствовали са посла како би били сигурни да је сва материјална помоћ из Северне Америке сигурно стигла до људи којима је била потребна. Александра се опорављала од саобраћајне несреће за коју ми није ни рекла док се сва помоћ није нашла у контејнерима. Наш европски координатор Петар Грабеж и Марко Петровић нису спавали 72 сата пошто су удариле поплаве, да би управљали нашим центром за комуникације и координисали наше напоре у Европи, након чега су се пробудили и наставили лично да утоварују помоћ у контејнере.

Наш координатор за Немачку Алекс Наум платио је два контејнера за Републику Српску из свог џепа пошто смо потрошили сва средства која смо имали јер смо у том тренутку из Торонта платили авион и 8 тона тешку помоћ бродским путем пре него што је било која хуманитарна организација послала било шта. Наши чланови Тамара Хаџи-Поповић и Стана Дубајић су искористиле своје зимске и пролећне празнике радећи на хуманитарним испорукама уместо да су то време искористиле како би виделе своју породицу и одмориле се. Марко Шејат је провео стотине сати дизајнирајући уметнички материјал који смо користили да створимо своју базу и лично послао 1000 постера за ”Бој за Косово” кампању пре него што је организација имала било какву донацију.

Цеца Радмановић, Диана Тодић, Невен Вујиновић, Ана Живковић, Александра Орбовић, Бранка и Миле Челап, Марко Карач, Андреј Бабић, Јована Магазин и Даниел Јанковић су неуморно радили организујући догађаје у Канади, као што су и Аманда Анђелов, Душанка Баришић, Јована Зеленбаба, Ненад Арчаба, Милица Миочиновић, Стефан Поповић, Николина Џинкић и Марко Липар у Аустралији. Марина Кузмановић, Филип Џафић, Стефан Софронијевић, Катарина Дувњак, Марија Карличић, Дијана Лончар, Ђорђе Савановић, Данило Лешњак у Европи, Душко Кузмановић, Александар Ракић, Игор Марић, Нина и Душан Матић, и Андрија Станојчић у Америци. Они који су нас подржавали годинама: Борис Малагурски, Дуле Вицовац, Милинко Филиповић, Ивана Анђелковић, Звездана Скот, Лана Матијевић, Јелена Вујовић, Кристина Павловић, ЛП Корбет и Убавка. Наши бивши чланови с којима сам радио до смрти, њихов труд ће увек бити упамћен: Сузана Бичанин, Косовка Спрецо, Тара Гарић, Јулијана Пандуревић, Јован Суботић и посебно Никола Перић. И коначно наш координатор за Француску која је преминула у мају, Софија Буквицки. Почивај у миру.

Ипак, ништа  нисмо могли да урадимо без комплетне српске дијаспоре и вечног чувара српског народа – Српске православне цркве. Ово сам јуче истакао Његовој светости патријарху Иринеју. Хвала Вам свима – радујемо се што ћемо моћи да Вас учинимо поносним и у наредних пет година!

Филип Филипи Јанковић,

Председник организације 28. Јун